Næringsutvikling

Næringslivet i Bjelland

Næringslivet i Bjelland er en blanding av byggog anlegg, jordbruk, skogsbruk, transport, eiendom, aktivitet og diverse handel. Vi hentet ut en oversikt fra Proff.no i starten av prosjektet for å få oversikt over de lokale bedriftene i bygda. Det er registrert rundt 70 næringsdrivende i Bjelland bestående for det meste av enkeltmannsforetak og små bedrifter. Det er aktører innen skogbruk og mindre jordbruk som «synes minst og gjør mest».

I tillegg til gründerfokus har vi ønsket å være en støttespiller for de små og mellomstore bedriftene i Bjelland. Vi har sendt ut en skriftlig henvendelse til alle bedriftseiere med tilbud om støtte og kompetanseheving, og om utviklingsmuligheter og annen rådgivning i samarbeid med Team Revisjon i Mandal.

Trekrafts skisse for nybygg på tomten på Kvimo

Et annet fokusområde har vært å utvikle Kvimo Næringsområde. Det består av ca. 35 mål tomt som disponeres av kommunen. Totalt tilgjengelig areal er ca. 70 mål som er ferdig regulert.

Det er i dag to eksisterende næringsbygg på området, men utover dette har området ligget brakk i nær 30 år. Det er blitt gjort en del arbeid for å sikre den aktiviteten som allerede eksisterer, og gjennom de siste 2-3 årene er det lagt til rette for nye etableringer og utbygging. I dag har vi en prosjektleder som jobber med utviklingen av Kvimo Næringsområde sammen med gründerbedriften Trekraft AS, som ønsker å etablere en vedfabrikk på en del av tomten.

Skog

Bjelland har store skogressurser og lange tradisjoner for å drive med intensivt skogbruk og tilhørende næringer. Skogen som en fornybar og miljøvennlig ressurs begynner å bli svært viktig, men samtidig er lønnsomheten i det tradisjonelle skogbruket relativt lav. Det foregår imidlertid mye innovasjon på feltet. I Ekstragivprosjektet har vi ønsket å orientere oss mer innen arbeidet som gjøres regionalt, nasjonalt og internasjonalt på dette området. Vi har hatt fokus på nye produkter som skogbruket i Bjelland kunne inn-rettet seg mot, for eksempel biobrensel eller andre alternative energikilder.

Vi har hatt idévrimling rundt produkter, utvikling og muligheter, og vi har hatt kontakt med bedrifter som driver med trevirke og skog gjennom prosjektperioden. Vi har sett det som viktig å være orientert mot de miljøer som nå driver intensiv forskning og utvikling på området: vi har for eksempel deltatt på den nasjonale Skog & Tre-konferansen og holdt et vellykket nettverks- og kompetansemøte for skogs- og trevirkemiljøet i regionen.

Trygve Haraldstads Jul fra Bygda er ett av gründerprosjektene i perioden.

Jul fra Bygda er et produkt som har kommet ut av skogsressursarbeidet, og etableringen av Trekraft AS vil gi skogsbygda Bjelland et løft inn i framtida.

Bønder

De fleste bønder har mer enn nok med egen utvikling og arbeid. I prosjektperioden har landbruket i bygda blitt rammet av både flom og tørke. Vi har dannet fellesskapet «De innovative bøndene». Der kan bøndene komme med innspill om hva de ønsker av kompetanse og felleskapstiltak, og de deltar når de har anledning. I prosjektperioden la flere bønder i regionen ned melkeproduksjonen .

Disse deltar i «Opplev Bjelland – det gode liv på bygda»- nettverket:

Adventure Norway AS v/Ewen Martin
Høgetveits Naturcamp og Høgetveits Rett og Slett
Midtgaard Thilde Paulsen
Alf Ola Haugland hytter
Tirsdagsturen; Trygve Haugland og Wenche Roland
Anni og Sverre Haugland
Stimerkingsprosjektet og hytteutleie
Friluftsfestivalen v/styret
Terrengsykkelbanen Heins Madsen
Folkehelseuka
Joker Bjelland
Grillsentralen
Koland Lakselodge
Visit Lindesnes

Eikeland Gård

Turisme, friluft, opplevelse og aktivitet

Økt turisme er viktig for Bjelland. Turisme og besøksstrategien baserer seg på økt interesse og ny iver etter å bli bedre kjent med eget land, og skog og fjell. Bjelland har et stort potensial for å kunne bli en slik besøksarena.

Målet er å skape flere virksomheter, tilby et mer komplett produkt og å kunne tilby noe som har både kvalitet og kvantitet. Vi har jobbet med å skape en overbygning for alle natur- og opplevelsesbaserte virksomheter i bygda – både eksisterende og potensielle.

De fleste aktørene er små og har nok med sitt i ulike utviklingsfaser, men det er god fart i utviklingen for alle aktører og alle er med i fellesnettverket «Opplev Bjelland – det gode liv på bygda». Når nettverket møtes, kommer deltagerne med kreative forslag og innspill til hverandre, og årshjul og fellesplaner utarbeides tidlig på året. Nettverket har også vært en støttespiller i utviklingen av Bjelland Friluftfestival og terrengsykkelbanen som åpnet august 2020. Samarbeidet med Visit Lindesnes er bra: de deltar på nettverksmøtene og gir deltakerne god støtte og hjelp.

Gründere

Vi har utarbeidet en gründerstrategi og han – dlingsplan og startet tidlig utdyping av mulighe – tene for samarbeid med Lindesnesregionens Næringshage.Vi har etablert en mentorordning og bedriftsrådgivning gjennom Team Revisjon/ Rådgivning i Mandal. Vi har avholdt gründer – uker 2018-2020 i samarbeid med Gründeruka i Agder (2018-2019) og Gründer365 (2020).

Vi har i tillegg bidratt til og hjulpet i etableringen av gründere og sosiale tiltak i Bjelland (listet kronologisk). Det har skjedd mye i Bjelland de siste 3 årene. Mange har brettet opp ermene og tatt tak.

Melkerampa bruktbutikk
Ivar Eikelands Biopotter – kumøkkprosjekt
Bjelland Lynghonning – honningkollektiv
Fosserens Hundesenter – friområde for hund
Grendehuset
Adventure Norway – utvidelser
StallMidtgaard – Thilde Paulsen; gårdsferie, de gamle rideveiene,villmarkscamp
Aarset Designstudio – Greta Annabel
Aarset Kirkekonserter – Sigvart Dagsland og Inger Lise Stulien
Kultur: Bjelland
De innovative bøndene
Opplev Bjelland – Det gode liv på bygda
Bragastova – kontorfellesskap og møteplass
MH Arctic AS
Jul fra bygda – Trygve Haraldstad Ingvild Tamper m/fam – musikk og bunadssøm
Middagsklubben på Grendehuset – Oddrun Kaspersen og Gerd Ritha Svensson
Bjelland ungdomslag
Politikerdebatt 1 (gymsalen)
Bedriftsrådgivingstjeneste gjennom Team Rådgivning
Næringslivets dag
Kunnskapsuka/gründeruka
Trekraft AS
Gosonar AS – utvikling og drift av nettsider
Kvimoprospekt
Grillsentralen restaurant og bar Kristiansen – Lena Jeanett Kristiansen
Friluftfestivalen – revitalisering
Bjelland Vel – revitalisert Markedsdager på Bragastova
Kunnskapsuka/gründeruka
Næringslivets dag
Kirkekonsert
Politikerdebatt på Hesså
Folkehelsesamarbeid
Julemarked Oddrun Kaspersen og Gerd Ritha Svensson
Ladestasjonen ferdigstilt
Grillsentralen restaurant og bar åpner
BygdeLab Liz Rekve
Friluftsfestival
Terrengsykkelbane på Hesså
Prosjektleder ansatt med ansvar for Kvimo næringsområde og oppføring av et fellesbygg der.
Aarset Designstudio, Greta
Annabel Aarset – fagbok om
teddybjørnproduksjon
Kvinnenettverk
Næringslivets dag og kunnskapsuka/gründeruka
Folkehelseuke
Koland Lakselodge
Fosseren Hundesenter – utvidelse (venter)

Midtgaard

Næringsutvikling i Bjelland

Vi har ønsket oss 20 nye selskaper/virksomheter etablert i prosjektperioden, hvorav minst 5 nye selskaper/virksomheter etablert på Kvimo Næringsområde. Det er en høy ambisjon og vi har hatt noen endringer i forutsetningen for tomten underveis i prosjektet. Kvimoprosjektet har egen prosjektleder som jobber for fullt i skrivende stund og det blir interessant å se hva man får ut av dette.

Vi har i dag vært støttespillere for etablering av 14 nye selskaper i Bjelland og mer er på gang. Vi satt opp målbildet for prosjektet for perioden som bildet under, og mener vi har kommet godt innenfor på alle punkter. Når det gjelder resten av målbildet har vi jobbet og levert i henhold til plan.

Innovasjon Norges mål om å utløse bedriftsog samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, har følgende krav og måleenheter for satsing:

– Overlevelse
Små og gode bedrifter og gründere overlever. En indikasjon på vår måloppnåelse ved å bidra til flere gode gründere, er at de nyetablerte overlever og skaper spennende arbeidsplasser. Vi har også jobbet side ved side med små bedrifter med ambisjoner og ønske om endringer og vekst.

– Omsetningsvekst
Vellykkede bedrifter vokser. En indikasjon på at vi lykkes med å bidra til vekstkraftige bedrifter, er at selskaper som drives i Bjelland øker sin omsetning.

Vi har studert regnskapsdata fra Proff.no for noen bedrifter i Bjelland for å se på tendenser til vekst. Mange av selskapene viser en grei verdiskapning, de fleste er oppadgående og med solid omsetningsvekst og resultat.

– Produktivitetsvekst
Produktive bedrifter skaper høyere verdi. En indikasjon på at vi lykkes med å bidra i vekstkraftige bedrifter i Bjelland, er at Ekstragivprosjektet og deltagerne har skapt endringer og forbedringer av produksjon og produktivitetsvekst.

– Lønnsomhet
En av de viktigste suksessmålingene vil være å se at lønnsomheten i bedrifter i Bjelland har økt

– Sysselsetting
Vi kan ikke si sikkert om vi har hatt sysselsettingstilvekst eller flere arbeidsplasser. SSB har dessverre ikke tall på bygdenivå med hensyn til sysselsettingsutvikling , men en gjennomgang av – og kjennskap til – bedrifter som holder til i Bjelland, bekrefter at man har økt sysselsetting og nyetableringer, samt tiltak som vil kunne gi økt sysselsetting i framtida

Det er ennå for tidlig å slå fast om vi har lykkes
eller mislykkes. Befolkningsøkning er en saktegående prosess, tilflyttingsprosjekter er langsiktige og næringslivsvekst er komplisert å måle.
Næringslivsutvikling er lite synlig for folk flest
med mindre noe helt nytt og stort startes opp. 14
store og små gründere har startet opp i Bjelland.
Noen av dem kommer til å utvikle seg og skape
arbeidsplasser, mens andre nok må se seg nødt
til å avslutte sine prosjekter etter en stund. I og
med at alle våre gründere har holdt intensiteten
oppe under pandemien i 2020, kan indikere at
de har evne til selvregulering og omstilling.