Stedsutvikling

Stedsutvikling og botrivsel

Kompetanse, holdninger og kultur

Tomt, bruk og boligutviklingsprosjekt – modell for mottak av nye innbyggere

Mange er interessert i å bosette seg «på landet». Èn utfordring er at mange ledige boliger og småbruk ikke ligger ute i det åpne markedet. Vi har ønsket at fraflyttende boliger og småbruk vises i markedet, og har oppfordret dagens eiere til å leie ut eller legge ut for salg. Vi ønsker også å hjelpe aktuelle leietagere og tilflyttere med å finne fram til aktuelle boliger.

Vi har ønsket en fast modell for mottak av nye innbyggere samt en oversikt over alle ledige boliger, nedlagte bruk og ledige tomter. For å kunne arrangere «åpen bygd», med visningshelger et par helger i året, har vi ytret et ønske om noen kunne ha laget et eget langvarig prosjekt som kunne ha utviklet seg til en arbeidsplass. Vi anser et slikt prosjekt som viktig for framtidig tilflytting til Bjelland, og tror det ville finne sin plass i framtida

Turisme og friluftsliv – en lysende framtid
Vi har gjennom pandemien, så langt, sett at kortreist turisme er veldig populært. Alle hytter, uteleienheter og camper i Bjelland hadde sommeren 2020 en enorm oppgang. Det kunne ikke skaffes nok overnattinger. Mange turister kom langveisfra, men de aller fleste kom fra regionene rundt Bjelland.

Ekstragiv-prosjektet har sørget for at det blitt satt i gang merking av løyper og turmål, og etablering av turkart av ildsjeler og turorganisasjoner. Vi er sikre på at dette arbeidet vil fortsette inn i framtida.

Vi ønsker å utvikle all turisme i Bjelland videre; skogsturisme har så vidt startet opp og vi er sikre på at det vil bli populært. Slike aktiviteter krever imidlertid kompetanseheving, profesjonalisering og kommersialisering som vil være viktige satsingsområder i framtida. Alle tar ikke sikte på å gå alle toppturene, men nøye seg med å gå på tur langs sentrumsnære skogsstier. Bjelland har mye å tilby i så måte.

Fisketurisme og lakseguiding er ennå ikke særlig utviklet i øvre del av elva (sone 4). Det er et betydelig potensial på disse satsingsområdene, og vil kunne gi vekst i turisme- og friluftslivnæringen.

Kultur gjennom sesongene
Ekstragiv-prosjektet har vært med på å tilrettelegge for kirkekonserter i de årene prosjektet har eksistert. Dette kultur-initiativet er nå tatt over av en gruppe ildsjeler og vil bli godt ivaretatt. Vi har hatt konserter og festivaler til jul og om sommeren. Det foreligger mange ideer fremover som bruker både skogen og elva som bakteppe.

Kompetanse og skolering

En viktig del av prosjekt Ekstragiv har vært å kunne bidra til økt kompetansenivå blant næringsdrivende og potensielle gründere, og å videreutvikle en kultur for entreprenørskap, næringsutvikling og meningsytring. Derfor har vi avholdt den årlige næringslivets dag og kompetanseuke (vår versjon av Gründeruka i Agder), samt arrangert en rekke kurs og kompetansehevende workshops. Disse tiltak må sies å ha vært vellykkede: det har vært mange deltagere og det har vært stor interesse også utenfor bygda.

Vi har i hele prosjektperioden hatt et godt samarbeid med Gründeruka i Agder og fått bistand til møter gjennom Lindesnesregionens Næringshage AS. Vi har også avholdt to folkemøter hvor vi har informert om prosjektet så langt, samt to store politiske debatter med fokus på bygdepolitikk og bygdas utfordringer.

Her er oversikt over kompetansehevende arrangementer vi har avholdt:

Exel 1-2-3
Næringslivets dag (årlig)
Kompetanseuka (årlig)
Framtidas energi for jordbruket
Kurs i annonsering for Facebook
Fokus på regnskap og skatt
Vinteren – den kalde fine tida – fokus på turisme og reiseliv for vinterstid
Sentrumsutvikling – hva vil vi og hvorfor?
Kirken – historien og fortellingene
Skogen er framtida – fortellinger fra regionen og fokus på nyskaping og verdiskaping
Bedre enn ryktebørsen – fakta og informasjon om utviklinga i Bjelland
Søkermotoroptimalisering 1-2-3
Friluftsbygda Bjelland -informasjon om satsingene
Bjelland i Folkehelsesatsingen
Generasjonsskiftet, hva må du vite?
Utviklingen av Kvimo næringsområde – informasjon
Markedsføring i 2020
Framtidsverksted Bjelland
Schiveprestene – Bjelland kirkehistorie

Sentrumsutvikling

I likhet med andre småsteder, fiskevær og bygder i Norge, er det en utfordring for Bjelland at bolig- og tomteverdi generelt er lav. I løpet av prosjektperioden har vi likevel sett en økning i boligverdier i Bjelland.

Et annet kjent bygdeproblem er at det er lite renovering og fornying av bygg som står tomme. De blir stående og forfalle og kan gi et dårlig førsteinntrykk for folk på gjennomreise og potensielt nye tilflyttere. Markedsøkonomi og vanlige forretningsmodeller virker ikke på dette området, og det må finnes løsninger som kombinerer politisk vilje og handlekraft, samt at private aktører involveres.

Målet med sentrumsutvikling er å få Bjelland sentrum til fremstå på en bra og innbydende måte, og at de bygninger som er forfalt enten rehabiliteres eller saneres. Det er også en utfordring for butikken at den ikke har nok par-keringslasser. Det vil ha stor betydning for butikkens langsiktige overlevingsevne at det finnes løsninger på arealutfordringene i sentrum

Sentrumsutviklingen i Bjelland har stor betydning for både trivsel og næringsutvikling. Vi har arrangert møter og har også utviklet en sentrumsplan «Å skape et spennende og levende sentrum». Det har vært stor interesse rundt dette temaet og vi har søkt om tilskudd til flere tiltak gjennom Fylkeskommunen, Lindesnes kommune, URO-kulturrådet mv men så langt har det vært umulig å få ut tilskudd.

Vi har samarbeidet med Bjelland Vel om dugnader og forskjønning av sentrum og en rekke tiltak vil formes i årene framover.

Den nye ladestasjonen

Hjelp til søknader

Ekstragiv Bjelland har bistått gründere, næringsdrivende, lag og foreninger med mer enn 80 søknader om midler til små og større prosjekter. De aller fleste har fått uttelling. Totalt har Ekstragiv-prosjektet generert 7,5-10 millioner kroner til bygda gjennom søknadsbistand.